9 września br. rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie skierowana  jest do rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 i będzie finansowane w ramach działania  programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Ma na celu pomoc rolnikom, utrzymanie płynności finansowej i przetrwanie kryzysu.

 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, lub
  2. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  3. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  4. 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  5. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

– oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu, lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

  1. kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  2. gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  3. indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

  1. szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2,  lub
  2. tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

 

Termin składania wniosków: od 9 do 30 września 2020.

Wysokość wsparcia będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu, jednak nie może ona być wyższa niż 7 000 euro. Łączna zaś pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, obejmujących sektory rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Wypłata przez ARiMR przyznanych środków ma nastąpić w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje o przyznaniu pomocy będą wydawane w ciągu 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o wparcie.

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu Prezesa ARiMR.

źródło informacji: ARiMR